Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
30/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
30/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
29/07/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Thế... HTV 21:30
28/07/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Nghệ... HTV 21:30
27/07/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Hy... HTV 21:30
26/07/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Niềm... HTV 22:30
25/07/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Thiên... HTV 22:30
24/07/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Vẻ... HTV 21:30
23/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Ký... HTV 21:30
22/07/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Công... HTV 21:30
17/07/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Người... HTV 21:30
16/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Đổi... HTV 21:30
15/07/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Vượt... HTV 21:30
14/07/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Ý... HTV 21:30
13/07/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Nghệ... HTV 21:30
12/07/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Lắng... HTV 22:30
11/07/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Chướng... HTV 22:30
10/07/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Suy... HTV 21:30
09/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Hy... HTV 21:30
08/07/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Hy... HTV 21:30
07/07/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Chăm... HTV 21:30
06/07/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Giá... HTV 21:30
05/07/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Cái... HTV 22:30
04/07/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Nhìn... HTV 22:30
03/07/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Thất... HTV 21:30
02/07/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Trí... HTV 21:30
01/07/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Nghệ... HTV 21:30
30/06/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Phụ... HTV 21:30
29/06/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Gia... HTV 21:30
28/06/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Ngày... HTV 22:30