Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
27/08/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Sức... HTV 21:30
26/08/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Tri... HTV 21:30
25/08/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
24/08/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Niềm... HTV 21:30
23/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Tâm... HTV 22:30
23/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Tâm... HTV 22:30
22/08/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Giáo... HTV 22:30
21/08/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Cần... HTV 21:30
20/08/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tiết... HTV 21:30
19/08/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Niềm... HTV 21:30
18/08/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Thế... HTV 21:30
17/08/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Tuổi... HTV 21:30
16/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Tình... HTV 22:30
15/08/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Ước... HTV 22:30
14/08/2015 Thứ sáu Thông điệp thờ gian - Đón... HTV 21:30
13/08/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tuổi... HTV 21:30
13/08/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tuổi... HTV 21:30
12/08/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
11/08/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Cuộc... HTV 21:30
10/08/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Thất... HTV 21:30
09/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Thời... HTV 22:30
08/08/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Tâm... HTV 22:30
07/08/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
06/08/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Nghệ... HTV 21:30
05/08/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Người... HTV 21:30
04/08/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Khoa... HTV 21:30
03/08/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Mơ... HTV 21:30
02/08/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Trí... HTV 22:30
01/08/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Phẩm... HTV 22:30
31/07/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Vẻ... HTV 21:30