Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
27/05/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Ý... HTV 21:30
26/05/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Sức... HTV 21:30
25/05/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Tự... HTV 21:30
24/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Buồn HTV 22:30
23/05/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - May... HTV 22:30
22/05/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Giá... HTV 21:30
21/05/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Sức... HTV 21:30
20/05/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Thời... HTV 21:30
19/05/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Mục... HTV 21:30
18/05/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Nghệ... HTV 21:30
17/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Tưởng... HTV 22:30
16/05/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Săp... HTV 22:30
15/05/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
14/05/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
13/05/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Kiên... HTV 21:30
12/05/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
11/05/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
11/05/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - May... HTV 21:30
10/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Hành... HTV 22:30
08/05/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Thiên... HTV 21:30
07/05/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
06/05/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Thiên... HTV 21:30
05/05/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Phong... HTV 21:30
03/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Thời... HTV 22:30
03/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Âm... HTV 22:30
01/05/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Học... HTV 21:30
21/03/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Yêu... HTV 22:30
20/03/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Cách... HTV 21:30
19/03/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tự... HTV 21:30
18/03/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Đức... HTV 21:30