Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
27/06/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Tình... HTV 22:30
26/06/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Giáo... HTV 21:30
25/06/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
24/06/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Thông... HTV 21:30
23/06/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Nhân... HTV 21:30
22/06/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
21/06/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Con... HTV 22:30
20/06/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Sách HTV 22:30
19/06/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Âm... HTV 21:30
18/06/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Bí... HTV 21:30
17/06/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Ngày... HTV 21:30
16/06/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
15/06/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Thất... HTV 21:30
14/06/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Chia... HTV 22:30
13/06/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Lắng... HTV 22:30
12/06/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Hội... HTV 21:30
11/06/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
10/06/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
09/06/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Tình... HTV 21:30
08/06/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Kinh... HTV 21:30
07/06/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Kinh... HTV 22:30
06/06/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Niềm... HTV 22:30
05/06/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Ngày... HTV 21:30
04/06/2015 Thứ năm Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
03/06/2015 Thứ bốn Thông điệp thời gian - Hạnh... HTV 21:30
02/06/2015 Thứ ba Thông điệp thời gian - Quốc... HTV 21:30
01/06/2015 Thứ hai Thông điệp thời gian - Quốc... HTV 21:30
31/05/2015 Chủ nhật Thông điệp thời gian - Ngờ... HTV 22:30
30/05/2015 Thứ bảy Thông điệp thời gian - Bí... HTV 22:30
29/05/2015 Thứ sáu Thông điệp thời gian - Chướng... HTV 21:30